en bättre värld, en vardag i taget

Marthaförbundet med sina 9 409 medlemmar är Finlands största svenskspråkiga kvinnoorganisation. En av våra viktigaste uppgifter är att sprida kunskap och fungera som sakkunniga inom olika områden som berör kvinnans liv. Vi arbetar för en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen.

Vi jobbar med frågor som står dig och din vardag nära: mat, miljö, ekonomi, relationer, må bra och gör själv. Vi har kvinnoenergi, visioner och engagemang. Vi står för balans och hållbarhet i vardagen.

Vad Marthaförbundet står för

Kunskap är fortsättningsvis en av Marthaförbundets grundstenar - kunskap ger makt. Vi vill synliggöra kvinnorna i samhället genom att vara en aktiv opinionsbildare och påverkare såväl nationellt som internationellt. En av våra viktigaste uppgifter är att sprida kunskap och fungera som rådgivare inom alla områden som berör kvinnans liv. Dessutom vill vi vara en brobyggare mellan generationerna.

Marthaförbundets målsättning är att förbättra kvinnornas och familjernas välfärd. Vi vill att allt flera kvinnor ska kunna uppnå balans i vardagen. Vi anser att rätten till ett jämlikt liv är oberoende av din sociala situation och dina personliga val, vare sig du har valt en karriär utanför eller i hemmet. Och för att detta ska lyckas, behöver vi kvinnor jobba tillsammans, bilda nätverk.

Dagens mångfacetterade kvinnoroll är en utmaning för oss när vi eftersträvar att beakta kvinnans alla livsskeden i vår verksamhet. Vi hoppas att våra medlemmar är stolta över att vara marthor och medlemmar i ett förbund med en modern och livskraftig verksamhet.

Vad Marthaförbundet gör

  • Vi är en kanal för påverkan i samhället och en plats där du kan hitta inspiration, idéer och information.
  • Vår målsättning är att kvinnor oberoende av ålder, ekonomisk ställning eller civilstatus ska kunna uppnå en hållbar och balanserad livsstil.
  • Vi arbetar främst i Svenskfinland, men handhar även några internationella projekt, bland annat i Lettland.
  • Vi är en stor finlandssvensk organisation med ett ökande medlemsantal. Därför arbetar vi också hela tiden aktivt med att utveckla servicen till medlemmar, skapa en känsla av tillhörighet samt rekrytera nya medlemmar.

Marthaförbundet – en takorganisation

Finlands svenska Marthaförbund r.f. är en rådgivningsorganisation och takorganisation för den svenska marthaverksamheten i Finland. Varje marthaförening, som kan ha ett antal kretsar under sig, hör till något marthadistrikt (läs mera här). Distrikten är i sin tur medlem i Marthaförbundet. Det finns 13 distrikt, varav ett är UngMartha.

På det lokala planet ordnas verksamheten i praktiken oftast av distrikten, föreningarna och/eller kretsarna.

Marthaförbundets högsta beslutande organ är vår- och höstmötet där alla föreningar är representerade. På höstmötet väljs förbundsordförande och centralstyrelsemedlemmarna, vårmötet godkänner bokslutet.

Centralstyrelsen handhar den slutgiltiga beslutanderätten. Den operativa verksamheten leds av Marthaförbundets verksamhetsledare och förverkligas tillsammans med personalen på Marthaförbundet.

En av våra viktigaste uppgifter är att dela kunskap och fungera som rådgivare inom alla områden som berör kvinnans liv. Dessutom vill vi vara en brobyggare mellan generationerna.Vill du veta mera om Marthaförbundet och vår verksamhet? Kontakta verksamhetsledare Annika Jansson, annika (at) martha.fi, 050 302 3363